Όροι χρήσης

1. Όροι εγγραφής και παροχής των υπηρεσιών

1.α. Η διαδικτυακή εφαρμογή διαχείρισης μεσιτικού γραφείου, iHomeCRM (www.ihomecrm.gr) (στο εξής «Εφαρμογή») σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Eπιχείρηση «Γουσίδης Δαμιανός - CustomLab», στην οποία και ανήκει το σύνολό της κατά πλήρη κυριότητα (στο εξής «Επιχείρηση»). Κάθε πελάτης/χρήστης της Εφαρμογής ή της Ιστοσελίδας, δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και δίχως καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεται προς συμμόρφωση με αυτούς.
1.β. Η χρήση της εφαρμογής επιτρέπεται μόνον εφόσον ο πελάτης συμφωνεί και αποδέχεται το σύνολο των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων.
1.γ. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση της Εφαρμογής. Η χρήση της Εφαρμογής από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων.
1.δ. Ο πελάτης που επιθυμεί να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες συνδρομητικές υπηρεσίες της εφαρμογής, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή και πλήρη.

2. Ευθύνη χρηστών της Εφαρμογής και της Ιστοσελίδας

2.α. Η Εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σύνολο των χρηστών που συγκεντρώνουν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.
2.β. Οι χρήστες της Εφαρμογής δύνανται να προβάλουν οποιαδήποτε πληροφορία τους σε αυτήν χωρίς η Επιχείρηση να τις ελέγχει. Η Επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των πληροφοριών και φωτογραφιών που προσθέτουν οι χρήστες στην εφαρμογή.
2.γ. Οι χρήστες της εφαρμογής μπορούν να εκμεταλλευτούν οποιαδήποτε λειτουργία της Εφαρμογής τους έχει παραχωρηθεί μέχρι τη λήξη της υπάρχουσας σύμβασης.
2.δ. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αναβαθμίζει την Εφαρμογή ή την Ιστοσελίδα και να προσθέτει νέες δυνατότητες.
2.ε. Οι λειτουργίες της Εφαρμογής περιέχουν ενδεικτικά και μη περιοριστικά τη διαχείριση του πελατολογίου του πελάτη, τη διαχείριση των ακινήτων του, ζήτησης και ανάθεσης ακινήτων κ.ά.
2.στ. Ο πελάτης δύναται να συμπεριλάβει στην Εφαρμογή και Ιστοσελίδα κατά την κρίση του κάθε μέσο επικοινωνίας με τον ίδιο όπως τηλεφωνικά νούμερα, διεύθυνση του φυσικού ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επικοινωνίας, που ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον ίδιο. Οποιαδήποτε παραπομπή σε τρίτη σελίδα δύναται να συμπεριληφθεί από τον πελάτη με ευθύνη του ίδιου. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.

3. Έναρξη /Διακοπή παρεχόμενων υπηρεσιών

3.α. Ο πελάτης, που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή του κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται να προκαταβάλλει το συμφωνημένο με την Επιχείρηση τίμημα, μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων τρόπων εξόφλησης, που αντιστοιχεί στην προβολή/χρήση του για μία χρονική περίοδο. Το κόστος της προβολής/χρήσης εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια προβολής/χρήσης, που θα επιλέξει ο χρήστης καθώς και τις δυνατότητες της Εφαρμογής που επιθυμεί να εκμεταλλευτεί.
3.β. Η δυνατότητα χρήσης της Εφαρμογής από τον πελάτη αρχίζει από τη στιγμή που το τίμημα της πληρωμής πιστωθεί στον λογαριασμό της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση που τυχόν προκύψει από τη στιγμή καταβολής του συμφωνηθέντος χρηματικού ποσού από τον χρήστη έως την πίστωση του λογαριασμού της Επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος προβολής του χρήστη λογίζεται από τον πραγματικό χρόνο έναρξης της χρήσης της Εφαρμογής του και όχι αναδρομικά από τον χρόνο καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ για το σύνολο των παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας προς τον χρήστη, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του χρήστη.
3.γ. Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα επέκτασης των λειτουργιών της κατά παραγγελία του πελάτη εφόσον προτίστως συμφωνηθεί με την Επιχείρηση το χρηματικό κόστος και ο χρόνος παράδοσης της εν λόγω λειτουργίας και μόνον εφόσον πιστωθεί σε λογαριασμό το τίμημα της υπηρεσίας αυτής.

4. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

4.α. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την έναρξη της χρήσης της Εφαρμογής να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που έχει συνάψει με την Επιχείρηση αναιτιωδώς.
4.β. Για την ενάσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την Επιχείρηση, η οποία με τη σειρά της θα επιστρέψει το σύνολο του καταβληθέντος τιμήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
4.γ. Σε περίπτωση που ο ίδιος πελάτης υπαναχωρήσει, τα αρχεία και οι πληροφορίες που καταχώρησε στην Εφαρμογή θα διαγράφούν αυθημερών.

5. Περιορισμός ευθύνης Επιχείρησης

5.α. Η Επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σωστή λειτουργία της Εφαρμογής, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Εφαρμογής, των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες. Συνεπώς η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία ήθελε προκληθεί στους χρήστες της Εφαρμογής ή σε τρίτους.
5.β. Η Επιχείρηση κρατάει καθημερινά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής και εβδομαδιαία αντίγραφα των αρχείων, όπως φωτογραφίες.
5.γ. Η Επιχείρηση δηλώνει ρητά ότι δεν προτίθεται και δεν υποχρεούται να ελέγχει το περιεχόμενο της Εφαρμογής.
5.δ. Η Επιχείρηση δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες Εφαρμογής δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών της Εφαρμογής κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης της Επιχείρηση.
5.ε. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα να απενεργοποιεί κάθε λογαριασμό και χωρίς προειδοποίηση, εφόσον η ίδια κρίνει πως δε συμφωνεί με κάποιον από τους όρους χρήσης ή εξυπηρετεί κάποιον κακόβουλο σκοπό.
5.στ. Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την ισχύ για το σύνολο των παρεχόμενων συνδρομητικών υπηρεσιών και να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας προς τον χρήστη/συνδρομητή, εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οικονομικές υποχρεώσεις του πελάτη.
5.ζ. Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιήσει ή να ανανεώσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε.

6. Πνευματική Ιδιοκτησία

6.α. Το λογισμικό, ο κώδικας, η ονομασία και τα λογότυπα της Εφαρμογής αποτελούν ιδιοκτησία της Επιχείρησης. Η Επιχείρηση παρέχει πρόσβαση στον πελάτη για τη "χρήση" της Εφαρμογής, χωρίς να του παρέχει τον κώδικα του λογισμικού της σε κάθε περίπτωση μίσθωσης ή αγοράς της άδειας χρήσης. Η Επιχείρηση επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της.
6.β. Οι πληροφορίες των ακινήτων, των πελατών, των ζητήσεων και ολόκληρη η βάση δεδομένων, καθώς επίσης και οι φωτογραφίες των ακινήτων που καταχώρησε στην Εφαρμογή ο πελάτης, αποτελούν ιδιοκτησία του πελάτη και μπορεί να τα ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή στη διάρκεια της παρούσας σύμβασης.

7. Πολιτική "Cookies"

H Επιχείρηση δύναται – και ο χρήστης το αποδέχεται – στην ιστοσελίδα, www.ihomecrm.gr, να μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση από τον χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή του εκάστοτε χρήστη κατά την πλοήγησή του στην ιστοσελίδα, www.ihomecrm.gr και τη χρήση των υπηρεσιών της.

8. Προστασία προσωπικών δεδομένων

8.α. Η Επιχείρηση πέραν των πληροφοριών που ο πελάτης επέλεξε να εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, δε θα διαμοιράσει καμία άλλη πληροφορία της Εφαρμογής σε τρίτους.
8.β. Οι χρήστες της Ιστοσελίδας ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στην Εφαρμογή με το εκάστοτε μέσο χωρίς σχετική εξουσιοδότηση ή/και συγκατάθεση, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση άλλων χρηστών της ιστοσελίδας.
8.γ. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Επιχείρηση, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/1996 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του, τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Επιχείρησης) από την επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα, www.ihomecrm.gr, με σκοπό την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους συνδρομητικών και άλλων υπηρεσιών, που παρέχει η Επιχείρηση, στους χρήστες/συνδρομητές του και την εν γένει ενημέρωση του χρήστη.
8.δ Η Επιχείρηση ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής πραγματικότητας και στοχεύοντας στην προστασία των πληροφοριών που διαχειρίζεται ως προς την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα, αποσκοπώντας πάντα στην απρόσκοπτη και υποδειγματική εξυπηρέτηση των Πελατών της, αποφάσισε να σχεδιάσει και να εγκαταστήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 27001:2013

9.Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

9.α. Οι παρόντες όροι χρήσης της Ιστοσελίδας και της Εφαρμογής διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
9.β. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από την Επιχείρηση που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή Εφαρμογή από το σύνολο των χρηστών καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπάγεται από αυτούς την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της στο σύνολό τους.
9.γ. Η Επιχείρηση επιφυλάσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για την άσκηση κάθε ενδεδειγμένης δικαστικής και εξωδικαστικής πράξης, εφόσον κριθεί ότι επισκέπτες ή/και χρήστες της Ιστοσελίδας προβαίνουν σε ενέργειες σε βάρος της, οι οποίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά μπορεί να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντά της.
9.δ. Η Επιχείρηση έχει το δικαίωμα, με σκοπό την αύξηση του κέρδους του Πελάτη, να προωθεί τα ακίνητα του Πελάτη σε τρίτες ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων (portals), χωρίς όμως να αποστέλλει και να εμφανίζει στοιχεία ιδιοκτητών, πραγματικές διευθύνσεις ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες που μπορούν να επιφέρουν ζημία στον Πελάτη.
9.ε. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ της Επιχείρησης και του χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή και την Ιστοσελίδα, με οποιονδήποτε τρόπο και αν η σύμβαση καταρτιστεί (ηλεκτρονικά ή εγγράφως). Ο πελάτης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει την Εφαρμογή ή την Ιστοσελίδα, δηλώνει ότι έχει κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου.
9.στ. Η Επιχείρηση δύναται να τροποποιεί εν όλω η εν μέρη του παρόντες Γενικούς Ορους Χρήσης, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει τους χρήστες της Ιστοσελίδας.
9.ζ.Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της εφαρμογής και της ιστοσελίδας, www.ihomecrm.gr, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας, www.ihomecrm.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.